Sdílejte článek z magazínu
Zadejte e-mailovou adresu toho, komu chcete článek poslat. Nakonec napište své jméno, ať dotyčný ví, kdo mu článek zasílá.
Článek už putuje dál, děkujeme za sdílení.

Pesticidy v životním prostředí

Přejít na sekci článku:

Pesticidy, jak je známe

Pesticidy, jak je známe zdroj: shutterstock.com

V současné době je registrováno zhruba 800 látek s pesticidním účinkem. Tyto látky souhrnně označované jako pesticidy můžeme z hlediska praktického použití rozdělit do těchto skupin:

  • herbicidy (proti plevelným rostlinám)
  • fungicidy (proti houbovým chorobám)
  • insekticidy (proti hmyzu)
  • akaricidy (proti roztočům)
  • nematocidy (proti háďátkům)
  • moluskocidy (proti měkkýšům)
  • rodenticidy (proti hlodavcům)

speciálními prostředky jsou dále:

  • regulátory růstu kulturních rostlin
  • retardátory klíčení

 

Pomalá degradovatelnost je stále velkou hrozbou

Rezidua pesticidů se vyskytují v zemědělských plodinách, v produktech živočišné výroby i v tělech samotných strávníků. Úroveň reziduí jednotlivých pesticidů určují fyzikální parametry jako je rozpustnost ve vodě, afinita k lipidům, ionizovatelnost dané sloučeniny a tlak nasycených par naznačující těkavost. Z chemických vlastností je pak důležitý údaj o stabilitě vůči hydrolýze a oxidaci.

Nejstarší skupinou pesticidů jsou organochlorové insekticidní uhlovodíky. Ty mají velmi dobrou rozpustnost v tucích a jsou velmi obtížně degradovatelné, mají vysokou stabilitu v prostředí a značný bioakumulační potenciál v potravních řetězcích, jsou tedy řazeny mezi globální kontaminanty ekosystému. Řadí se mezi ně aldrin, chlordan, endrin, DDT, dieldrin, herptachlor, HGB, pentachlorfenol, mirex a toxafen. Tyto historické pesticidy jsou řazeny do seznamu perzistentních organických plutantů - POPs, u nichž má být dosaženo celosvětového zákazu používání. Tzv. “moderní” pesticidy se na rozdíl od předchozí skupiny liší menší stabilitou v prostředí, nižší perzistencí a již méně významnou kumulací v potravních řetězcích.

Řada reziduí dříve používaných pesticidů se v půdě drží i několik let, u DDT to je až 50 let. Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC) klasifikovala některé dříve používané pesticidy jako lidský karcinogen, konkrétně např. DDT, toxafen, amitrol a některé fenoxyalkanové kyseliny jsou klasifikovány jako potenciální lidské karcinogeny. Dále zde hrozí riziko interference s hormonálními pochody obratlovců včetně člověka. Mezi pesticidy s prokázaným estrogenním účinkem se řadí: DDT, toxafen, dieldrin, heptachlor, DDE, ale i moderní pesticidy jako herbicidy 2,4-D, atrazin, alachlor, fungicidy benomylem, EBDC a insekticidy carbaryl, dicofolem, permethrinem, parathion a další.